Skip available courses

Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา ระบบสัญญาณและการเรียก (Signaling and Calling) ชนิดของเครื่องโทรศัพท์ภายใน การกำหนดเลขหมายภายในชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา การต่อเชื่อมระหว่างตู้สาขากับชุมสายโทรศัพท์ การออกแบบ ประมาณราคา การติดตั้งและทดสอบการทำงาน การบำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา